Remedial teaching

Leerproblemen kunnen het sociaal emotioneel welbevinden behoorlijk aantasten, waardoor het plezier in school verdwijnt en er spanningen ontstaan. Er is kans op een vicieuze cirkel.

Soms gaat het even minder goed of loopt de leerachterstand steeds meer op.  Wanneer een leerling met de extra hulp van school niet het gewenste leerresultaat behaald, is het raadzaam de achterstand tijdig te verkleinen of in het gunstigste geval helemaal in te lopen met remedial teaching.

In de remedial teaching wordt gekeken op welke manier uw kind het beste leert. Door succeservaringen en procesgerichte positieve feedback zal het rekenen, spellen en (begrijpend) lezen vooruit gaan. Uw kind wordt deelgenoot gemaakt van het eigen leerproces doordat het meebeslist in de te leren korte termijn doelen.  Dit geeft (weer) grip op het leren en versterkt de motivatie.

Een traject bestaat uit gemiddeld twaalf sessies

Remedial Teaching (RT) is extra ondersteuning bieden aan leerlingen met een leer- of gedragsprobleem. Vooraf vindt er een gratis (telefonische) intake plaats waarin de hulpvraag van uw kind besproken wordt. Tijdens de eerste twee keer wordt onderzocht op welk handelingsniveau er ingestapt kan worden zodat we gericht en doeltreffend de komende weken aan het leerprobleem kunnen werken. Na deze twee keer volgt een handelingsplan welke u wordt toegestuurd. Indien wenselijk bespreken we het plan samen en kunnen mogelijke aanvullingen erin verwerkt worden. Indien aanwezig zijn rapportcijfers en cito-uitslagen welkom. Na afloop zal in een (eind)evaluatie bepaald worden welke leerdoelen behaald zijn en of een eventueel vervolgtraject wenselijk is. Tussentijds verneem ik graag hoe het gaat met oefenen en of er vragen zijn. Dit kan kort bij het brengen of via de mail. Het is raadzaam om thuis het geleerde te oefenen door het maken van huiswerk. Dit gebeurt uiteraard in goed overleg.

De praktijk

Bij de Kunst van Leren krijgt uw kind professionele hulp op school, in de praktijk aan huis of bij u thuis.

Kinderen met (leer)moeilijkheden leer ik anders te leren en hun talenten adequaat in te zetten. Ze maken stappen vooruit in de leerstof en krijgen meer zelfvertrouwen in hun kunnen. Beproefde methoden waarmee ik werk zijn: de Kernvisie methode, Taal in blokjes, Bouw!, Rekensprint, Met sprongen vooruit en diverse didactieken, zoals bijvoorbeeld de Vertaalcirkel voor meer begrip binnen de context van een som.

Ieder individu is uniek. Ik houd in mijn begeleiding dan ook rekening met wat op welk moment nodig is en zo nodig stellen we gaandeweg de sessies onze doelen in overleg bij.

Beginners

Weer zelfvertrouwen krijgen omdat het nu wel lukt!

Kernvisie methode

‘Het zit er wel in, maar komt er niet uit.’

Lees verder

Combinatie met beeldende therapie

Een bewezen goede werking op het leren en vergroten van het zelfvertrouwen is de combinatie van remedial teaching en beeldende therapie. In een uur worden beide disciplines ingezet met als gevolg dat er meer ontspanning en plezier bij het leren is. Kinderen gaan weer graag naar school, zijn ontvankelijker voor de lesstof en kunnen negatieve gedachtegangen ombuigen naar positieve helpende gedachten, met een ‘groeimindset’ tot gevolg. Het komt geregeld voor dat ook andere vakken vooruit gaan. Beeldende therapie wordt door veel zorgverzekeraars vergoed. Bekijkt u deze link en check uw zorgpolis.